SAĞLIK HUKUKU AVUKATI

                Sağlık hukuku, tıp ve hukukun birleşimi ile meydana çıkmış olan bir hukuk branşıdır. Temel prensibi yaşam hakkının korunmasıdır. Bu anlamda sağlık hukuku hem bireyin temel haklarını hem de sağlık personellerinin, doktorların ve hastaların haklarını gözeten bir hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku içerisinde hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanları geçerli olabilmektedir. Hasta, hekim veya personel tarafından yapılan davranış eğer yasada öngörülen bir suç olarak gerçekleşmişse ve bu kapsama giremekte ise o zaman bir ceza yargılaması söz konusu olacaktır. Eğer bir zarar meydana çıkmışsa o zaman da bir tazminat talebi söz konusu olacaktır ve adli yargı yoluna başvurulacaktır. Sağlık hukuku avukatı da tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

SAĞLIK HUKUKUNUN KONULARI NELERDİR?

                Doktorun hukuki sorumluluğu, doktorun hastaya karşı olan sorumlulukları, doktor ve hasta arasındaki hukuki sorumluluk, hatalı tıbbi uygulamalar sağlık hukuklunun başlıca konuları arasında yer almaktadır. Bunlar bir ceza yargılaması olabileceği gibi bir zarar ortaya çıkmışsa tazminat davası (maddi tazminat veya manevi tazminat) şeklinde de söz konusu olabilmektedir. Sağlık hukuku avukatı bu davalarda taraflara uzman bilgisi ile destek sağlamakta ve hak kayıplarına uğramadan sürecin doğru işlemesini sağlamaktadır.

Diğer konular ise, sağlık personelleri doktorlar veya hastalar arasındaki sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi, hasta ve hekim haklarının gözetilmesi ve bu yönde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, hekimlerin bir zarar ortaya çıkması halinde tazminat sorumluluğu, hekimlerin davranışlarının kanunda suç olarak yaptırıma bağlanması halindeki cezai sorumluluğu, özel veya kamu hastanelerinin sorumlulukları şeklindedir.

MALPRAKTİS DAVASI NEDİR?

Malpraktis davası, kısaca hekimin sorumluluklarına aykırı şekilde davranması ve özen yükümlülüğüne uymaması anlamına gelmektedir. Bu bir tıbbi uygulamanın hiç yapılmaması, gereği gibi yapılmaması, eksik yapılması veya hatalı yapılması şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Yani malpraktis davalarında özen ve ihmal durumları analiz edilmelidir.  Bu durumların ayırdında bir sağlık hukuku avukatı yardımından faydalanılması oldukça önemlidir. Çünkü gerçekleşen durumun bir özen yükümlülüğüne aykırılık mı taşıdığı yoksa tıbbi uygulamadan kaynaklanan bir komplikasyon mu olduğu çok önemlidir. Bu iki farklı durumu birbirinden ayırt edecek olan kişi de en önce bir hukukçudur.

TOP Call Now Button0541 784 04 42