MİRAS AVUKATI

Miras hukuku 4721 sayılı Medeni Kanunumuzun bir dalıdır. Kişilerin vefatı durumlarında mal paylaşımı, varislik, vesayet düzenlenmesi gibi konularla ilgilenir. Gerçek bir kişinin vefatı durumlarında geriye kalan malvarlığının kimlere nasıl intikal edeceği ve çıkan anlaşmazlıklarla ilgili ihtilaflarla ilgilenir. Miras avukatı da tüm bu süreçlerde hukuki teknik bilgisi ile taraflara destek olmaktadır.

NASIL MİRASÇI OLUNUR?

                Vefat eden bir kişinin mirasçısı olabilmek için birtakım şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar sağ olmak, mirastan yoksun olmamak ve hak ehliyetine sahip olmak şeklindedir. Bir cenin ancak tam ve sağ doğmak koşulu ile mirasçı olabilmektedir. Bir bebeğin ölü doğması onun mirasçılığını engelleyeceğinden mirasçılar arasında gebelik durumunun varlığı, miras paylaşımı için bekletici bir sebep olacaktır. Çünkü malvarlığı mirasçılar arasında bu duruma göre paylaştırılacaktır.

MİRASTAN YOKSUNLUK NEDİR?

                Mirastan yoksunluk sebepleri Medeni kanunumuzda sıralanmıştır. Bu sebeplerden her hangi birinin gerçekleşmiş olması mürastan yoksunluk için yeterlidir. Mirastan yoksunluk, mirastan hiçbir şekilde hak sahibi olamamayı ifade eder. Vasiyetname yolu ile dahi hak sahibi olunması bu durumda mümkün değildir. Mirastan yoksunluk sebepleri şu şekildedir; Mirasbırakan kişiyi kasten veya hukuka aykırı bir biçimde öldürmek veya öldürmeye teşebbüs etmek veya sürekli bir şekilde bu kişiyi ölüme bağlı tasarruf yapamayacak hale getirmek, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarrufta bulunmuşsa bu tasarrufundan dönmesini sağlayacak şekilde aldatma, korkutma veya zorla yolu ile engellemek, mirasbırakanın tekrar ölü,me bağlı tasarrufta bulunamayacağı bir zamanda mirasbırakanın bu tasarrufunu bozmak veya ortadan kaldırmak. Tüm bu durumlarda miras avukatı hukuki teknik yardım sağlayarak sürecin doğru yönetilmesini sağlamaktadır.

Mirastan yoksunluk kendiliğinden hüküm ifade etse de mirasbırakan kişinin affetmesi mirastan yoksunluk halini ortadan kaldırmaktadır.

MİRASTAN ÇIKARMA NEDİR?

                Mirastan çıkarma için bir takım koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu koşullar Medeni Kanunumuzda sıralanmaktadır. Bu yol ile mirasbırakan saklı pay mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir. Bu haller şu şekildedir; mirasçının mirasbırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi, mirasbırakana veya onun ailesine karşı aile hukukundan gelen yükümlülüklerini yerine getirmemesi mirastan çıkarma sebepleridir.

Mirastan çıkarma vasiyetname yolu ile yapılmaktadır. Çıkarma sebepleri açık bir şekilde belirtilmelidir. Geçerli sebepler dahi olsa mirasçı yasal olan saklı payını dava oylu ile alabilmektedir. Miras avukatı tüm bu süreçlerde de hukuki destek sağlayabilmektedir.

TOP Call Now Button0541 784 04 42